Články


Odesláno prezidentovi a předsedovi vlády ČR,  předsedům poslaneckých klubů parlamentu a senátu.
 Důrazně  protestujeme  proti otevření kanceláře Krajanského sdružení odsunutých Němců, tzv. Sudetoněmeckého landsmanschaftu (SL), v České republice.

Tato organizace vyvíjí činnost nepřátelskou českému národu a České republice, zpochybňuje československou a českou státnost a usiluje o revizi výsledků 2. světové války včetně dohody spojenců z Postupimi. Neoprávněně požaduje zrušení čs. prezidentských dekretů a nahrazení československého práva,  právem  nacistickoněmeckých okupantů.

Kancelář SL byla zřízena podvodným obejitím úřadů ČR, zvláště Ministerstva vnitra a Ministerstva  zahraničí  a  registrována nikoliv jako zahraniční spolek, ale jako reklamní kancelář  soukromé firmy. Drzostí je i výrok  B. Posselta, že jde o „vyslanectví SL  v  České republice“.  Toto počínání  SL  ukazuje, co by následovalo  po  případném vstupu České republiky do Evropské unie bez smluvního  zajištění nezrušitelnosti čs. prezidentských dekretů.

Protestujeme také proti účasti ústavních činitelů z některých parlamentních stran (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) a  představitelů některých církví  při otevření  kanceláře.

Žádáme ústavní činitele, aby bez alibistických výmluv jednali v zájmu českého národa a státu, nedovolili  tuto provokaci a uzavřeli toto pochybné „zastupitelství“.

Žádáme o sdělení Vašeho stanoviska, které zveřejníme.    

Česká komora Československého výboru:   Doc. RNDr. Jan Minář DrSc.
České národní hnutí za mír a lidská práva:   RNDr. Roman Raczynski CSc.
České národní sdružení:   RnDr. Viktor Trkal
Český svaz bojovníků za svobodu:   PhDr. Jan Ondrovčák
Klub českého pohraničí: Ing. Karel Janda
Křesťanský dialog:  Ing. Ilja Herold CSc.
Levicový klub žen:  Marie Šmídová
Slovanský výbor ČR:  Doc. RNDr. Jan Minář DrSc.
Volná myšlenka: Prof. Ing. František Fabian CSc.

Kontaktní adresa: Ing. Karel Janda, Zahradníčkova 14, Praha 5,  150 00

V Praze dne: 7. dubna 2003.
V období od 24. března 1999 do začátku června téhož roku podnikly ozbrojené síly členských států NATO bombové a raketové útoky na území Svazové republiky Jugoslávie a způsobily závažné lidské a materiální škody.

Stalo se tak v příkrém rozporu s normami mezinárodního práva, zejména Chartou OSN, ale také s vlastním základním dokumentem NATO, Washingtonskou smlouvou. Toto porušení prokázala již řada právních expertů na mezinárodní právo nejen v zahraničí, ale i v České republice

Jako od členského státu NATO byl také od České republiky vyžadován k těmto bombovým a raketovým útokům souhlas vlády České republiky.

Nabyl jsem přesvědčení, že Miloš Zeman jako předseda vlády a Jan Kavan jako ministr zahraničních věcí tím, že zprostředkovali souhlas vlády ČR s tímto krokem NATO, porušili právní řád České republiky a svou ústavní povinnost jednat v souladu se zákony tohoto státu, neboť jak Charta OSN i Washingtonská smlouva jsou součástí právního řádu České republiky. Zákonnou povinností M. Zemana a J. Kavana bylo odmítnout zprostředkování souhlasu vlády se záměrem NATO. Navíc oba tito ústavní činitelé po vzájemné dohodě o své vůli vyjádřili souhlas s druhou etapou útoků, které se dotkly zejména civilních cílů.

Vše nasvědčuje tomu, že Miloš Zeman a Jan Kavan svým postupem naplnili skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 zákona 140/1961 Sb., neboť jako veřejní činitelé s úmyslem způsobit jinému škodu vykonávali svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu a způsobili svým činem značnou škodu či jiné zvláště závažné následky.

Vzhledem k těmto skutečnostem jsem oznámení o skutečnostech které nasvědčují spáchání uvedeného trestného činu M. Zemanem a J. Kavanem podal dne 1. června 2000 Polici České republiky a informoval jsem o těchto skutečnostech také Nejvyšší státní zastupitelství. Poté jsem byl na den 27. června 2000 předvolán na Policii ČR k podání vysvětlení, při tomto jsem se odvolal na písemné podání. Nejvyšší státní zastupitelství předalo podnět Státnímu zastupitelství Praha 1, které následně předalo Policii České republiky. Očekávám zprávu o výsledcích šetření, jak jsem požádal ve svém oznámení.

Změněná politická situace v Jugoslávské svazové republice a konec působení B. Clintona a M. Albrightové v americké exekutivě dávají nyní navíc možnost provést objektivnější analýzu a reflexi všech událostí. Zdá se, že ve světě toto již probíhá. Svědčí o tom i příležitostné informace v našem tisku. Doufám, že mé oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že Miloš Zeman a Jan Kavan se v souvislosti s bombardováním Jugoslávie dopustili trestných činů může přispět širšímu rozboru také v České republice.

Žaloby proti některým představitelům členských států NATO v souvislosti s bombardováním a raketovými útoky na Jugoslávii byly podány v řadě zemí a také u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu a jsou v různých etapách projednávání. Mé podání je možné přijmout také jako určitou součást těchto aktivit usilujících o nadřazenost práva svévoli.

Jsem však přesvědčený, že vedle pohledu mezinárodního práva jde také o vnitřní věc České republiky, nakolik se smíří s tím, že její ústavní činitelé zřejmě porušují zákony, jejichž naplňování zvláště oni by měli dbát. Vedle právního pohledu se jistě jedná také o morální stránku věci. Jako nezanedbatelné se mně jeví, že se jedná o politiky, kteří své současné postavení dosáhli také upozorňováním na potřebu fungování právního státu a deficit naplňování práva v České republice. Zábavná není jistě ani skutečnost, že Jan Kavan v příslušné době stál v čele koordinační rady českých mírových organizací.

Chápu své oznámení jako podporu hledání pravdy pro níž lhůta ještě nevypršela, stejně jako promlčecí doba uvedeného trestného činu, kterého se podle mého pohledu Miloš Zeman a Jan Kavan dopustili.
Seznam organizací podporujích iniciativu Ne základnám:

Humanistické hnutí
Mezinárodní mírové hnutí
Centrum kultur
Socialistická Solidarita
Hnutí za přímou demokracii
Humanistická strana
Komunita pro lidský rozvoj
Socialistický kruh
Česká mírová společnost
Obrana životního prostředí
Společnost Berty Suttnerové
České národní hnutí za mír a lidská práva
o.s. Vojáci proti válce
Nesehnutí
o.s. Mladí zelení
ZO Strany zelených Domažlice
Islámská nadace v Praze
Sdružení Zdravý životní styl
proFem
Strana rovnost šancí
GITA - Genderová informační tisková agentura
Iniciativa ženských a genderově senzitivních nezisk. organizací
Agentura GAIA
Jihočeské matky
hnutí Země především
Svaz palestinských studentů
Ekumenická akademie
o.s. Podněty.cz
Sustainable.cz - internetový portál pro trvale udržitelný život
Strana zdravého rozumu
Strana 4 vize
publikační server Nový směr
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
Evropská unie pro lidská práva
International Commission of Conscience
Křesťanskosociální hnutí
SOP - Socialistická organizace pracujicích
Palestinský klub
Pražská organizace Mladých sociálních demokratů
Socialistická alternativa Budoucnost
Křesťanský dialog
Autentičtí sociální demokraté
Hnutí za spravedlivou společnost a lásku k bližnímu
Všeobecný svaz muslimských studentů v ČR
Muslimská unie
o.s. Slovanský výbor
Česká strana národně sociální
Levý blok
REVO - organizace revoluční mládeže
o.s. Horní mlýn
Společnost Julia Fučíka
Ček Árya Sabhá - Árjasamádž České republiky
Ostravský levicový klub

Euro, 19/03/2008

 

 ELEGIS s.r.o. | Scientologie Urbano Alonzo | ABC Slovník cizích slov  | Leah ReminiSolutechCentropen |  Firmy na adrese Nádražní 32
Euromedia 
| úvod do Scientologie  | Scientologie Brno Hubbard | Firmy na adrese Benediktská 722  | Morální principy | John Travolta   
Tisková kancelář Scientologické církve | Kristie Alley | Tom Cruise | Studio bytových jader Mělník | Co je Scientologie |  Co je SVJ ?
Web design | Stavební bazarTrigema 
| CZBC | Expertízy o Scientologické církviKokořínPravý blok - Petr Cibulka |